הגדרת משתנים

שורה זו הגדירה את המשתנה CC להיות המחרוזת gcc. מאוחר יותר נוכל להשתמש במשתנה זה ע”י קריאה ל (CC)$

ישנם מספר משתנים המוגדרים מראש ללא שיהיה צורת להגדירם באופן מפורש בקובץ ה Makefile החשובים הם:

1. CC – מהדר ה C במערכת.

2. CFLAGS – הדגלים הרגילים המועברים למהדר לצורך הידור קבצים.

3. LDFLAGS – הדגלים הרגילים המועבדים למקשר לצורך קישור קבצים.
הגדרת מטרות

הגדרת מטרה לדוגמה:

main.o: main.c writeln.h
$(CC) $(CFLAGS) main.c

בדוגמה זו היעד הוא הקובץ make.o , הדרישות להסגת היעד הם קיום הקבצים main.c ו writeln.h והדרך להשגת היעד היא הרצת מהדר ה C של המערכת עם הדגלים הרגילים על הקובץ main.c צריך לשים לב כי לפני הפקודה להפעלת מהדר ה C יש tab.

חשוב מאד אין רווחים לפני שם ה target, חייבים להכניס tab לפני מחרוזת הביצוע. אם לפני מחרוזת הביצוע יש רווחים ולא tab , תכנת ה make לא תבין את קובץ המ